Produkty

Obchodní podmínky

Erisoth s.r.o.
IČ: 03679594
DIČ: CZ03679594
E-mail: ackokosmetika@seznam.cz
tel.: +420 777 291 503

1. Úvod

Na těchto internetových stránkách je společností Erisoth s.r.o. provozován internetový obchod se spotřebním zbožím. Společnost Erisoth s.r.o. je oprávněna provozovat maloobchod mimo řádné provozovny na základě živnostenského listu vydaného dne 1. 1. 2015 Úřadem městské části Praha 11.

2. Identifikace smluvních stran

2.1. Prodávající

Erisoth s.r.o.
IČ: 036 79 594
DIČ: CZ03679594
se sídlem: Emilie Hýblerové 527/2, Praha 4, 149 00
zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 236144.

2.2. Kupující

 • 2.2.1.
  Kupujícím je ten právní subjekt, který se zaregistroval jako uživatel na těchto stránkách, tedy vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení nebo název obchodní firmy, bydliště nebo sídlo firmy, telefonní čísla, E-mail, IČ, DIČ, místo doručení zboží,...) a učinil návrh objednávky, který následně potvrdil v souladu s podmínkami uzavření kupní smlouvy. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování osobních údajů pro níže uvedené účely a je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených v objednávce.

 • 2.2.2.
  Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Prodávající si vyhrazuje právo informovat uživatele o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. s využitím výše zmiňovaných osobních údajů.

 • 2.2.3.
  Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn poskytnout jeho osobní údaje třetí osobě, tj, zejména dodavatelům zboží objednaného uživatelem a souhlasí též s tím, že některé zboží mu bude dodáno přímo tímto subjektem. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě nikomu jinému vyjma shora uvedeným dodavatelům, s výjimkou případě, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

 • 2.2.4.
  Registrací údajů v systému poskytuje uživatel souhlas s časově neomezeným zpracováním svýchosobních údajů poskytnutých k výše uvedeným účelem. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán.

3. Předmět kupní smlouvy

3.1. Předmět koupě

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, ceny apod. v objednávce kupujícího. Informace o produktech uvedené na internetových stránkách mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

3.2. Závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávce.

3.3. Závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Uzavření kupní smlouvy

 • 4.1.1.
  Při objednávání zboží prostřednictvím internetu tvoří kupující svou objednávku několika po sobě jdoucími kroky. Je mu umožněno pohybovat se mezi jednotlivými kroky, tj. vracet se do úvodního/předchozího kroku a opravovat přidané chyby s tím, že dříve zadané údaje zůstanou zachovány. Objednávka odeslaná uživatelem představuje návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Podá - li zákazník objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku , je dodavatel povinen stejným způsobem neprodleně potvrdit její obdržení a tímto okamžikem vzniká kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím. Je uzavírána v jazyce českém. Kupující vždy s každou doručenou zásilkou obdrží v listinné podobě fakturu (daňový doklad) na odeslané zboží.

 • 4.1.2.
  Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží nebo náklady prodávajícího na opatření zboží. Prodávající je povinen o těchto skutečnostech neprodleně kupujícího informovat a pokud možno mu nabídnout srovnatelný náhradní výrobek.

4.2. Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou

Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení v místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo).Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

4.3. Doprava

Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

5. Cena a platební podmínky

5.1. Cena předmětu koupě

Kupní cenou objednaného zboží je cena uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato cena již obsahuje DPH. Kupní cena musí být uhrazena kupujícím nejpozději při převzetí zboží. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

5.2. Náhrada nákladů spojených s dodáním zboží

Kupující je dále povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží v paušální výši zboží takto:

 • › ve výši 130 Kč při dodání zboží (Česká pošta - balík do ruky - platba dobírkou)
 • › ve výši 100 Kč při platbě převodem (Česká pošta - balík do ruky - platba předem)
 • › ve výši 140 Kč při dodání zboží (PPL - platba dobírkou)
 • › ve výši 110 Kč při platbě převodem (PPL - platba předem)
 • › zdarma při osobním odběru (Převzetí na pobočce)
 • › zdarma při nákupu zboží v hodnotě nad 3000,- CZK

5.3. Ostatní náklady

Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím internetové aplikace těchto stránek, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Prodávající

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

 • 6.1.1.
  a) Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení všechny peněžní prostředky včetbě nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající uhradí kupujícímu náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil kupujícího na povinnost nést tyto náklady.

  b) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

6.2. Kupující

 • 6.2.1.
  Kupující je v souladu s ustanovením § 1829 NOZ 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oprávněn ve lhůtě do 14 dnů od převzetí předmětu koupě odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupí -li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel. Pro platné odstoupení je zapotřebí v této lhůtě splnit následující podmínky:

  • a) Písemně sdělit prodávajícímu skutečnost odstoupení od smlouvy adresovaným prodávajícímu na adresu Kosmetické studio Áčko, Hana Volfová, Podjavorinské 1606/16,Praha 4, 14900 , např. prostřednictvím tohoto textu: „Odstupuji tímto od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetu na základě mé objednávky ze dne ........... potvrzené mnou dne ............... a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží poštovní poukázkou na mou adresu nebo na účet číslo:…………………. Datum a podpis.“ - V textu odstoupení od smlouvy musí být uvedena identifikace kupujícího a zboží, kterého se odstoupení týká.

  • b) Doručit zboží na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu

  • c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží zaslané kupujícím na dobírku nebude prodávajícím přijato. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží.

  • d) Odstoupí –li kupující od kupní smlouvy, prodávající mu není povinen uhradit náklady spojené s navrácením zboží v případě, že kupující byl předem písemně na tuto skutečnost upozorněn.

 • 6.2.2. Storno
  • a) STORNO internetové objednávky je možné pouze do 24 hodin od přijetí objednávky.

  • b) Po uplynutí této lhůty je zákazník povinen objednané zboží uhradit v plné výši.

7. Záruka a reklamace vad předmětu koupě

7.1. Záruční doba

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

7.2. Oznámení vady

Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným spolu s reklamovaným zbožím do sídla prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží.

7.3. Uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Práva zodpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

8. Závěrečná ustanovení

 • 8.1.
  Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí českým právním řádem, zejm. zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů

 • Od 15.2.2016 je možné spory  řešit mimosoudně  prostřednictvím platformy ODR – Online Dispute Resolution, za níž zodpovídá ČOI. Kontakt: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Z toho vyplývá, že pokud ČOI osloví prodejce, musí tento poslat vyjádření do 15 dnů, jinak riskuje milionovou pokutu. ČOI připraví na základě vyjádření obou stran nezávislé a nezávazné stanovisko, které by mělo vést k uzavření soukromoprávní dohody. Nebude tedy spor rozhodovat, ale naznačí , jaké řešení navrhuje. Je na obou stranách zda se dohodnou a nadále se lze obrátit na soud.
 • 8.2.
  Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinností od 1. 1. 2014

9. Schválení VOP ze strany kupujícího

V okamžiku, kdy kupující na těchto stránkách klikne na odkaz "DOKONČIT OBJEDNÁVKU" umístěný pod formulářem objednávky, má se za to, že kupujícím byly tyto Všeobecné smluvní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

10. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

11. Ochrana osobních dat a zasílání obchodních sdělení

 • 11.1.
  Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem ‭00077709/001. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, společnosti Erisoth, s.r.o. svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

 • 11.2.
  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresa pro doručení zboží (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 • 11.3.
  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 • 11.4.
  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 • 11.5.
  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 • 11.6.
  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 • 11.7.
  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 • 11.8.
  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 11.9.
  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 • Vyberte si z kompletní nabídky produktů Sothys Paris.

  Úvodní strana | Kontakt

  Vaše poptávka 0,–